Triết lý sống

VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM – VIETNAMESE CLASSICAL LITERATURE

  
Thị đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

―  Vạn Hạnh thiền sư 

Dịch nghĩa

Người đời như bóng chớp, có rồi lại không,
Như cây cối, mùa xuân tốt tươi, mùa thu khô héo.
Mặc cho vận đời dù thịnh hay suy, đừng sợ hãi,
Vì sự thịnh suy [cũng mong manh] như giọt sương đầu ngọn cỏ.

Dịch tiếng Anh

The life of man is lightning, so briefly there, so soon gone
Green i Spring, the tree sheds its leaves in Autumn
Why fear the course of splendour and decay?
The rising glory and the quick decline are but dew’s glint upon a blade of grass

“Thật thà là cha quỷ quái”
Honesty is the best policy

“Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”
Friends are plenty when the purse is full

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Words cost nothing, so choose the right words to please everyone

“Thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho ngào”
Spare a rod, spoil a child

“Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”

O you, sweet lassie scooping water by the road
Why are you pouring away the golden moonlight

“Nghĩa bất dung tình”
Morality is above the love.

“Nhìn việc không nhìn người”
Looking at the work, not at the people.


ENGLISH QUOTES

“Make improvements, not excuses. Seek respect, not attention.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

“Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

“The outer world is a reflection of the inner world. Other people’s perception of you is a reflection of them; your response to them is an awareness of you.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

“Be with someone who inspires you and makes you be the best version of yourself.”
― Roy T. Bennett

“Don’t Just

Don’t just learn, experience.
Don’t just read, absorb.
Don’t just change, transform.
Don’t just relate, advocate.
Don’t just promise, prove.
Don’t just criticize, encourage.
Don’t just think, ponder.
Don’t just take, give.
Don’t just see, feel.
Don’t just dream, do.
Don’t just hear, listen.
Don’t just talk, act.
Don’t just tell, show.
Don’t just exist, live.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

“Do not fear failure but rather fear not trying.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

“Successful people have no fear of failure. But unsuccessful people do. Successful people have the resilience to face up to failure—learn the lessons and adapt from it.”
― Roy T. Bennett

“It doesn’t matter how many people you meet in your life; you just need the real ones who accept you for who you are and help you become who you should be.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

%d bloggers like this: